PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021/2022

Prezentace z třídních schůzek pro vycházející žáky: ZDE

Přijímací řízení.: Žák vstupuje do procesu přijímacího řízení podáním přihlášky a končí podáním zápisového lístku

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

V letošním školním roce zůstává, že přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy poštou či osobně. Musí ji mít potvrzenou ředitelem základní školy, odkud se na SŠ hlásí.

Odevzdání na střední uměleckou školu: do 30.11. 2021

Odevzdání na denní formu studia SŠ: do 1.3.2022

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK:

Formuláře přihlášek obsahují dvě střední školy. Pořadí středních škol se uvádí dle termínu, kdy žák bude konat přijímací zkoušky. Výchovná poradkyně během ledna zjistí zájem žáků o stř. školy a po pololetním vysvědčení si vyplněné formuláře přihlášek vyzvednou žáci u výchovné poradkyně, které po podepsání žákem, zákonným zástupce a potvrzením lékaře odešlou na střední školu.

Ředitel střední školy vypíše na 1.kolo 2 termíny přijímacích zkoušek .

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro školy s talentovou zkouškou platí termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení do 30.10 2021. Ředitelé středních škol do 31.1.2022 zveřejní kritéria přijímacího řízení (způsob přijímacích zkoušek, forma, počet přijímaných uchazečů, požadavky na uchazeče).

Ve školním roce 2021/2022 se budou konat přijímací zkoušky na obory s maturitní zkouškou. Na obory s talentovou zkouškou se konají pouze školní přijímací zkoušky (talentová zkouška, ústní pohovor. I v letošním školním roce konají žáci státní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky od firmy CERMAT ve dvou termínech (12.4., 13.4. 2022). Počítá se vždy lepší výsledek z obou termínů přijímacích zkoušek.

V letošním školním roce nefunguje společné přijímací řízení, takže žák si může na přihlášku napsat pouze jeden obor u jedné střední školy.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

Žáci obdrží  od ředitele základní školy do 15.3.2022. Obdrží pouze jeden, protože tím uchazeč potvrzuje úmysl studovat vybranou střední školu.  Po zjištění, zda je žák přijat, se žák rozhodne, na kterou střední školu chce jít studovat, a do 10 dnů musí předat řediteli střední školy svůj vyplněný zápisový lístek. Tím potvrdí svůj úmysl studovat tuto střední školu. Pokud byl přijat na obě SŠ, odnese zápisový lístek na jednu z nich. Zápisový lístek nemůže vzít zpět. Pouze v případě, že bude přijat na druhou školu na základě odvolání, pak si vyzvedne zápisový lístek na první škole a vyplní odstavec 2 a odnese na školu, na kterou byl přijat na základě odvolání.

ZTRÁTA ZAPISOVÉHO LÍSTKU:

Pokud žák ztratí zápisový lístek, tak mu základní škola vydá duplikát proti čestnému prohlášení rodičů o neuplatnění zápisového lístku a označí jej NÁHRADNÍ.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:

Školy s talentovou zkouškou musí do 20.1.2022 sdělit výsledek, do 15.2.2022 vydat rozhodnutí o přijetí. Ředitel střední školy do 2 dnů od obdržení výsledků od CERMATU zveřejní přijaté uchazeče na veřejně přístupném místě a na webu. Nejdříve však po 22.4.2019.  Uchazeči konající přijímací zkoušku obdrží výsledky nejdříve 28.4.2022. Nepřijatým uchazečům rozesílá Rozhodnutí o nepřijetí poštou. Pošta ukládá rozhodnutí 7 kalendářních dnů.

ODVOLÁNÍ:

Podává uchazeč do 3 pracovních dnů řediteli střední školy, na kterou nebyl přijat. Ředitel SŠ může uplatnit tzv. autoremeduru, což je zkrácené odvolací řízení v rámci 1.kola přijímacího řízení.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

31.10.2021- zveřejnění kritérií přijímacího řízení na umělecké SŠ

30.11.2021 odevzdání přihlášek na umělecké školy řediteli SŠ

30.11.2021- obdržení zápisového lístku pro studium na umělecké SŠ

Do 1.3.2022- odevzdat přihlášky řediteli SŠ

15.3.2022 -  obdržení zápisového lístku pro studium denní formy studia na SŠ

12.4. 2022- 1.termín pro první kolo přijímacího řízení pro 4-leté obory

19.4.2022- 1.termín pro první kolo pro 6-letá a 8-letá gymnázia

13.4.2022- 2.termín pro první kolo přijímacího řízení

20.4.2022- 2.termín pro první kolo pro 6-letá a 8-letá gymnázia

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: na portálu Libereckého kraje www.edulk.cz najdete užitečné informace týkající se přijímacího řízení- seznam škol v Libereckém kraji, počet přijímaných, počet přihlášených, termíny PZ, kritéria