PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Prezentace z třídních schůzek pro vycházející žáky: ZDE

Přijímací řízení.: Žák vstupuje do procesu přijímacího řízení podáním přihlášky a končí podáním zápisového lístku

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: 14. 4.-15. 4. 2020

TERMÍNY ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

V letošním školním roce zůstává, že přihlášky odevzdává uchazeč řediteli střední školy poštou či osobně. Musí ji mít potvrzenou ředitelem základní školy, odkud se na SŠ hlásí.

Odevzdání na střední uměleckou školu: do 30.11. 2019

Odevzdání na denní formu studia SŠ: do 1.3.2020

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK:

Formuláře přihlášek obsahují dvě střední školy. Pořadí středních škol se uvádí dle termínu přijímacích zkoušek. 1.škola – 14.4.2020- 1 obor, 2.škola- 15.4.2020- 1 obor. Výchovná poradkyně během ledna zjistí zájem žáků o stř. školy a po pololetním vysvědčení si žáci vyplněné formuláře přihlášek vyzvednou u výchovné poradkyně, které po podepsání žákem, zákonným zástupcem a potvrzením lékaře odešlou na střední školu.

Ředitel střední školy vypíše na 1.kolo 2 termíny přijímacích zkoušek. Počítá se lepší výsledek z obou termínů.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

Pro školy s talentovou zkouškou platí termín pro zveřejnění kritérií přijímacího řízení do 30.10 2019. Ředitelé středních škol do 31.1.2020 zveřejní kritéria přijímacího řízení (způsob přijímacích zkoušek, forma, počet přijímaných uchazečů, požadavky na uchazeče). Po absolvování talentové zkoušky musí uchazeč vykonat ještě přijímací zkoušku v dubnovém termínu. Opět platí jednotné přijímací zkoušky od firmy CERMAT. Loňské testy jsou k nahlédnutí na www.cermat.cz

ZÁPISOVÝ LÍSTEK:

Žáci obdrží  od ředitele základní školy do 15.3.2020. Obdrží pouze jeden, protože tím uchazeč potvrzuje úmysl studovat vybranou střední školu.  Po zjištění, zda je žák přijat, se žák rozhodne, na kterou střední školu chce jít studovat, a do 10 dnů musí předat řediteli střední školy svůj vyplněný zápisový lístek. Tím potvrdí svůj úmysl studovat tuto střední školu. Pokud byl přijat na obě SŠ, odnese zápisový lístek na jednu z nich. Zápisový lístek nemůže vzít zpět. Pouze v případě, že bude přijat na druhou školu na základě odvolání, pak si vyzvedne zápisový lístek na první škole a vyplní odstavec 2 a odnese na školu, na kterou byl přijat na základě odvolání.

ZTRÁTA ZAPISOVÉHO LÍSTKU:

Pokud žák ztratí zápisový lístek, tak mu základní škola vydá duplikát proti čestnému prohlášení rodičů o neuplatnění zápisového lístku a označí jej NÁHRADNÍ.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ:

Ředitel střední školy do 3dnů od obdržení výsledku od firmy CERMAT (nejdříve po 22.4.2020) zveřejní přijaté uchazeče na veřejně přístupném místě a na webu. Nepřijatým uchazečům rozesílá Rozhodnutí o nepřijetí poštou. Pošta ukládá rozhodnutí 7 kalendářních dnů.

ODVOLÁNÍ:

Podává uchazeč do 3 pracovních dnů řediteli střední školy, na kterou nebyl přijat. Ředitel SŠ může uplatnit tzv. autoremeduru, což je zkrácené odvolací řízení v rámci 1.kola přijímacího řízení.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

31.10.2019- zveřejnění kritérií přijímacího řízení na umělecké SŠ

30.11.2019 odevzdání přihlášek na umělecké školy řediteli SŠ

30.11.2019- obdržení zápisového lístku pro studium na umělecké SŠ

Do 1.3.2020- odevzdat přihlášky řediteli SŠ, obdržení zápisového lístku pro studium denní formy studia na SŠ

Do 15.3.2020- obdržení zápisového lístku (vydává ZŠ)

14.,15.4.2020- první kolo přijímacího řízení (osmileté gymnázium – 16.,17.4.2020)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: na portálu Libereckého kraje www.edulk.cz najdete užitečné informace týkající se přijímacího řízení- seznam škol v Libereckém kraji, počet přijímaných, počet přihlášených, termíny PZ, kritéria

KONZULTAČNÍ HODINY VP:

Dle domluvy na tel.čísle 488 880 714 kdykoliv.