Aktualizace 13.11.2020

Vážení rodiče,

 

naše škola ve všech třídách I. a II. stupně přešla na distanční vzdělávání. Škola přizpůsobuje distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak i personálním a technickým možnostem školy. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné (více ZDE).

 

 Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line nebo off-line výuky. Vedení školy připravuje od 18.11. pravidla pro možnost konání prezenčních individuálních konzultací pro žáky 3.-9. ročníků. Tyto pravidla musí být v souladu s usnesením vlády ČR. Protože tento dokument zatím není zveřejněný, vychází vedení školy pouze z informace MŠMT. Předpokládáme, že podrobnosti k těmto konzultacím zveřejníme 18.11. na tomto místě. Prosíme, sledujte dále naše webové stránky.  

 

·        On-line výuka probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a rozlišujeme synchronní (živou) a asynchronní on-line výuku. Při synchronní výuce je učitel spojen se žáky ve stejný čas na stejném virtuálním místě. Při asynchronní výuce žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem a využívají různé platformy, aplikace apod., a to jak k samostatnému vzdělávání, tak i pro komunikaci s učitelem, který žákům zadává úkoly a poskytuje jim zpětnou vazbu. Obě formy on-line výuky, synchronní i asynchronní, mají své klady a zápory. Optimálního efektu je dosženo při vhodné kombinaci obou forem. Z toho důvodu je na naší škole výuka jednotlivých předmětů (netýká se předmětů s výchovným zaměřením) rozdělena dle týdenní hodinové dotace z pravidla na polovinu vyučovacích hodin odučenou synchronně a druhou polovinu asynchronně.

 

·        Off-line výuka je způsob výuky, který neprobíhá přes internet. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, případně i osobně. V odůvodněných případech a po dohodě s třídním učitelem bude škola poskytovat i tuto formu výuku.

 

Naší snahou je všem žákům školy poskytovat jednoduchou a srozumitelnou formou informace o aktuálním učivu. Žáci tak mohou dle svých možností a podmínek získávat výukové materiály a současně mají zajištěnu zpětnou vazbu od učitelů. Z důvodu optimálního nastavení distančního vzdělávání budeme kombinovat všechny uvedené možnosti. Prakticky to tedy znamená, že nosnou platformou distančního vzdělávání na naší škole je živá výuka v reálném čase na jedné straně a na straně druhé sdílené disky pro jednotlivé třídy, kde žáci najdou veškeré informace k distanční výuce včetně organizace živé výuky.

                                                                                                                                  

 

Mgr. Aleš Trpišovský,

ředitel

 

3.11. 2020